Databeskyttelse

Hos Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH er vi glade for dit besøg på vores hjemmeside og din interesse for vores virksomhed. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt og ønsker, at du føler dig sikker og godt tilpas, når du besøger vores hjemmeside. Derfor er det særligt vigtigt for at beskytte og opbevare alle personoplysninger, du betror os, på sikker vis. I dette dokument kan du læse mere om, hvordan vi bruger og behandler dine personoplysninger. I det følgende beskriver vi, hvilke data der behandles under dit besøg på vores hjemmeside.

 

1.    Navn og adresse på den ansvarlige

Den ansvarlige med hensyn til den generelle forordning om databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne samt andre bestemmelser om databeskyttelse er:

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Josef-Grünbeck-Straße 1

89420 Höchstädt a. d. Donau

Tyskland

Tlf.: +49 (0)9074 41-0

E-mail: info@gruenbeck.de

Website: www.gruenbeck.de

 

2.    Navn og adresse på den tilsynsførende for databeskyttelse

Tilsynsførende for databeskyttelse

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Josef-Grünbeck-Straße 1

89420 Höchstädt

E-mail: Datenschutzbeauftragter@gruenbeck.de

Telefax: +49 (0)9074/41-70544

 

3.    Generelt om databehandling

Personoplysninger
Personoplysninger er detaljer om personlige eller materielle forhold vedr. en identificeret eller identificerbar fysisk person. Hertil hører informationer som f.eks. IP-adresse, dit rigtige navn, din adresse, dit telefonnummer og din fødselsdato. Informationer, der ikke kan forbindes direkte med din virkelige identitet, som f.eks. foretrukne hjemmesider eller antallet af brugere af en webside, betragtes ikke som personoplysninger.

Omfanget af behandlingen af personoplysningerne
Vi behandler grundlæggende kun vores brugeres personoplysninger, hvis dette kræves med henblik på at stille en fungerende hjemmeside, samt vores indhold og ydelser til rådighed.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Hvad angår indhentning af samtykke fra den registrerede til behandlingsprocedurerne af personoplysninger, bruges art. 6 stk. 1 litra a i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag.
Til behandling af personoplysninger, der er nødvendige til at opfylde en kontrakt, hvis kontraherende part er den registrerede, bruges art. 6 stk. 1 litra b GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også behandlingsprocedurer, der er nødvendige til at gennemføre foranstaltninger før ordren.
Hvis en behandling af personoplysninger er nødvendig til at opfylde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er pålagt, bruges art. 6 stk. 1 litra c GDPR som retsgrundlag.
Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesser, og hvis brugerens interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ikke tilsidesætter den førstnævntes interesse, bruges art. 6 stk. 1 litra f GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

Brug og udveksling af personoplysninger
I forbindelse med vores forretningsprocesser kan det være nødvendigt at videresende dine data til behandling hos partnere, der er aftalemæssigt forbundet med Grünbeck (du finder en oversigt over disse partnere her).
Hvis du ikke nævner en fagmand i nærheden af dig, forbeholder vi os desuden retten til at videresende dine data til fagmænd i nærheden med henblik på udarbejdelse af et tilbud. I så fald tillader du, at Grünbeck, en aftalemæssigt forbundet Grünbeck-partner eller en fagmand i nærheden af dig er autoriseret til at kontakte den person, der er nævnt i anmodningen, via e-mail, telefon, fax og sms for at udarbejde et tilbud.
Hvis du har givet dit samtykke, må Grünbeck eller en aftalemæssigt forbundet Grünbeck-partner kontakte dig med henblik på reklame (produktinformationer/ newsletter/ kampagner) via e-mail, telefon, fax og sms. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning over for Grünbeck og/eller den aftalemæssigt forbundne Grünbeck-partner.
Grünbeck arbejder sammen med sine Grünbeck-repræsentanter med henblik på markedsudvikling og kunderådgivning (du finder en oversigt over disse partnere her). Som fælles dataansvarlige iht. art. 26 i forbindelse med art. 4 nr. 7 GDPR behandler vi dine personoplysninger i det fælles drevne CRM-system. Retsgrundlaget for behandlingen af dine data til det ovennævnte formål er vores legitime interesse i at drive et CRM-system og i en fælles kundeadministration (art. 6 stk. 1 litra f GDPR).
Som fælles dataansvarlige for behandlingen har Grünbeck aftalemæssigt defineret at samarbejde om driften af CRM-systemet med de enkelte repræsentanter.

I den forbindelse er de følgende vigtige bestemmelser aftalt:

(1)   Under den fælles drift af CRM-systemet har Grünbeck og den enkelte repræsentant adgang til den samme adresse- og kontaktpool.

(2)   Ved driften af CRM-systemet er Grünbeck ansvarlig for at udføre de opgaver og foranstaltninger, der er nævnt i det følgende: CRM-systemadministration, meddelelser til den ansvarlige myndighed iht. art. 33 GDPR, meddelelse til berørte personer iht. art. 34 GDPR, opfyldelse af oplysningsforpligtelsen iht. art. 13 og 14 GDPR over for de registrerede, involvering af registeransvarlige, behandling og besvarelse af anmodninger fra de registrerede til udøvelse af deres rettigheder iht. art. 15. ff. GDPR, opfyldelse af de registreredes rettigheder iht. art. 15 ff. GDPR, sletning af personoplysninger i CRM-systemet.

(3)   I forbindelse med driften af CRM-systemet er alle involverede parter berettiget til at indsamle, gemme, ændre og bruge personoplysninger iht. de kontraktlige aftaler mellem partnerne samt til at begrænse behandlingen af dataene.

Under hensyntagen til aftalen mellem Grünbeck og de enkelte repræsentanter kan du gøre din ret iht. klausul 9 gældende over for Grünbeck og over for repræsentanten. De lovmæssige bestemmelser vedr. garanti gældende for de fælles ansvarlige parter iht. art. 82 stk. 2 GDPR påvirkes ikke af de kontraktlige aftaler mellem Grünbeck og den enkelte repræsentant.

Etablering af kontakt til reklamemæssige formål
Ved at give samtykke til etablering af kontakt til reklamemæssige formål indvilliger du i, at du vil modtage skræddersyede informationer om nyheder, produkter, anvendelser, arrangementer og reklamekampagner og i, at du må kontaktes via e-mail, sms, telefon, push-beskeder eller post til disse formål. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Sletning af data og lagringens varighed
Personoplysningerne vedr. den registrerede slettes eller blokeres, når formålet for behandlingen ikke længere er relevant. Der kan desuden foretages en behandling, hvis det foreskrives af europæiske eller nationale lovgivere i EU's forordninger, love eller andre forskrifter, som den ansvarlige er underlagt. Dataene blokeres eller slettes også, hvis opbevaringsfristen, der kræves af de nævnte standarder, udløber, med mindre dataene fortsat skal gemmes til afslutning af en kontrakt eller til opfyldelse af en kontrakt.

 

4.    Tilgængeliggørelse af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

Beskrivelse og omfang af databehandlingen

Hver gang vores hjemmeside hentes, registrerer vores system automatisk data og informationer fra systemet på den computer, der henter siden.

Her indsamles følgende data:
(1)    Informationer om browsertypen og den anvendte version
(2)    Brugerens driftssystem
(3)    Brugerens internetudbyder
(4)    Brugerens IP-adresse
(5)    Dato og klokkeslæt for adgangen
(6)    Websider, hvorfra brugerens system kommer til vores hjemmeside
(7)    Websider, som hentes via vores hjemmeside fra brugerens system

Dataene gemmes ligeledes i logfilerne i vores system. En behandling af disse data sammen med andre personoplysninger om brugeren finder ikke sted.

Retsgrundlaget for databehandlingen
Retsgrundlaget for den midlertidige lagring af data og logfiler er vores legitime interesse iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR.

Formål med databehandlingen
Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig til at levere hjemmesiden til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse gemmes i den periode, sessionen varer.
Logfilerne lagres for at sikre hjemmesidens funktionsdygtighed. Vi bruger desuden data til optimering af hjemmesiden og til at garantere sikkerheden for vores it-systemer. Data analyseres ikke til marketingformål i denne sammenhæng.

Lagringens varighed
Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige til at nå målet for indsamlingen af dem. Hvis data registreres for at stille hjemmesiden til rådighed, er dette tilfældet, når den enkelte session er afsluttet.

 

5.    Registrering

Beskrivelse og omfang af databehandlingen
På vores hjemmeside giver vi brugerne muligheden for at registrere sig med angivelse af deres personoplysninger. Dataene indtastes på en indtastningsskærm og sendes til os.
På tidspunktet for registreringen gemmes desuden følgende data:
(1)    Brugerens IP-adresse
(2)    Dato og klokkeslæt for registreringen

Produktregistrering
Med dit samtykke til vores databeskyttelsesbestemmelser bekræfter du, at de personoplysninger, du har givet, er korrekte og rent faktisk beskriver dig og ingen anden fysisk person. Hvis du ikke udfører en produktregistrering for dig selv, men for en anden fysisk person, bekræfter du ved at give dit samtykke til vores databeskyttelsesbestemmelser, at du har tilladelse til dette. Desuden bekræfter du i dette tilfælde, at du har accept fra den nævnte person til etablering af kontakt med henblik på reklame, hvormed Grünbeck, en aftalemæssigt forbundet Grünbeck-partner eller en fagmand i nærheden af dig er autoriseret til at kontakte den nævnte person via e-mail, telefon, fax og sms.

Retsgrundlaget for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er, at der foreligger et samtykke fra brugeren iht. art. 6 stk. 1 litra a GDPR.
Hvis registreringen skal bruges til at opfylde en kontrakt, hvis kontraherende part er brugeren, eller hvis den skal bruges til udførelsen af foranstaltninger inden ordren, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen af dataene art. 6 stk. 1 litra b GDPR.

Formål med databehandlingen
En registrering af brugeren er nødvendig til at levere et bestemt indhold og bestemte ydelser på vores hjemmeside.
En registrering af brugeren er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt med brugeren eller til udførelse af foranstaltninger inden ordren.

Lagringens varighed
Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige til at nå målet for indsamlingen af dem.
Dette er tilfældet for data, der er indsamlet under registreringen, hvis registreringen på vores hjemmeside ophæves eller ændres.
Dette er tilfældet for data, der er indsamlet under registreringen til opfyldelse af en kontrakt eller til udførelse af foranstaltninger inden ordren, hvis dataene ikke længere er nødvendige til udførelsen af kontrakten. Også efter afslutningen af kontrakten kan det være nødvendigt at gemme personoplysninger på den kontraherende part for at opfylde aftalemæssige eller lovmæssige forpligtelser.

Mulighed for indsigelse og fjernelse
Som bruger har du til enhver tid mulighed for at trække din registrering tilbage. Du kan til enhver tid ændre de data, du har gemt.
Hvis dataene er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt eller til udførelse af foranstaltninger inden ordren, er en for tidlig sletning af dataene kun mulig, hvis det ikke står i modsætning til aftalemæssige eller juridiske forpligtelser angående sletning.

 

6.    Kontaktformular og e-mail-kontakt

Beskrivelse og omfang af databehandlingen
På vores hjemmeside er der en kontaktformular, som kan bruges til at etablere kontakt elektronisk. Hvis en bruger benytter sig af denne mulighed, sendes de data, der er indtastet på indtastningsskærmen, til os og gemmes.
På tidspunktet for afsendelsen af beskeden gemmes desuden følgende data:
(1)    Brugerens IP-adresse
(2)    Dato og klokkeslæt for registreringen

Til behandlingen af dataene indhentes dit samtykke i forbindelse med afsendelsen, og du henvises til denne databeskyttelseserklæring.
Alternativt er der mulighed for at tage kontakt via den oplyste e-mailadresse. I så fald gemmes brugerens personoplysninger sendt via e-mail og videresendes evt. iht. punkt 3.

Retsgrundlaget for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er, at der foreligger et samtykke fra brugeren iht. art. 6 stk. 1 litra a GDPR.
Retsgrundlaget for behandlingen af data, der sendes i en e-mail, er vores legitime interesse i en kommunikation med vores kunder, interessenter og forretningspartner (art. 6, stk. 1, litra f GDPR).
Hvis e-mail-kontakten skal bruges til at afslutte en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6 stk. 1 litra b GDPR.

Formål med databehandlingen
Vi behandler udelukkende personoplysningerne fra indtastningsskærmen for at etablere kontakt samt til reklameformål iht. punkt 3. En etablering af kontakt via e-mail udgør også den nødvendige legitime interesse i behandlingen af dataene.
De andre personoplysninger, der behandles under afsendelsen, bruges til at hindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden for vores it-systemer.

Lagringens varighed
Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige til at nå målet for indsamlingen af dem. Hvis etableringen af kontakt sker med henblik på at afslutte en kontrakt, kan de pågældende e-mails være underlagt lovmæssige opbevaringsperioder. I så fald gemmer vi dataene iht. de lovmæssige krav.

Mulighed for indsigelse og fjernelse
Brugeren har til enhver tid muligheden for at trække sit samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage med fremtidig virkning. Hvis brugeren etablerer kontakt til os via e-mail, kan brugeren til enhver tid gøre indsigelse mod lagringen af hans personoplysninger. I så fald kan samtalen ikke fortsættes.
Alle personoplysninger, der gemmes i løbet af etableringen af kontakten, slettes i så fald.
 

7.    Videoovervågning af vores fabriksområde

Beskrivelse og omfang af databehandlingen
Vi bruger videoovervågning af vores fabriksområde.
Her indsamles følgende data:
(1) Billedfiler
(2) Filmfiler

Retsgrundlaget for databehandlingen
Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger via brugen af videokameraer er vores legitime interesse iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR, hvor vores interesser fremgår af nedenstående formål.

Formål med databehandlingen
Der foretages en videoovervågning for at varetage fabrikkens rettigheder, undgå lovovertrædelser samt til at bevise lovovertrædelser.

Lagringens varighed
Dataene slettes med det samme, når de ikke længere er nødvendige til at nå målet for indsamlingen af dem. Dataene fra videoovervågningen slettes normalt efter 72 timer.

Lagringen kan forlænges i konkrete tilfælde, hvis kendsgerninger retfærdiggør den antagelse, at der på optagelser fra en begrænset periode kan ses handlinger, der skal retsforfølges eller anvendes til at påberåbe sig civilretlige krav.

Mulighed for indsigelse og fjernelse
Du har ret til oplysning om dine personoplysninger.
Desuden har du ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen, hvis du har juridisk ret til det.
Endelig har du ret til indsigelse mod behandlingen i forbindelse med lovbestemmelserne.
Du har ligeledes ret til dataportabilitet i forbindelse med databeskyttelsesbestemmelserne.
 

8. Brug af cookies og statistiske analyser

Beskrivelse og omfang af databehandlingen
Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Hvis en bruger åbner en hjemmeside, kan der gemmes en cookie på brugerens driftssystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk rækkefølge af tegn, der muliggør en entydig identifikation af browseren, hvis hjemmesiden åbnes igen.
Vi bruger cookies for at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den browser, der åbner den, også kan identificeres efter et sideskift.
Følgende data gemmes og videresendes i cookies:
(1)    Sprogindstillinger
(2)    Login-informationer

Vi har brug for statistiske informationer om brugen af vores online-tilbud for at designe det mere brugervenligt, foretage målinger af rækkevidden og udføre markedsundersøgelser.

Formålet med og retsgrundlaget for databehandlingen
Formålet med anvendelsen af teknisk nødvendige cookies er at gøre brugen af hjemmesider lettere for brugere. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brugen af cookies. Til disse funktioner er det nødvendigt, at browseren også genkendes efter et sideskift.
Vi bruger cookies til følgende anvendelser:
(1)    Anvendelse af sprogindstillinger
(2)    Lagring af søgebegreber

De brugerdata, der indsamles via teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til at oprette brugerprofiler.

Målet for anvendelsen af statistiske informationer om brugen af vores online-tilbud er at designe det mere brugervenligt, foretage målinger af rækkevidden og udføre markedsundersøgelser. 

 

Disse to formål er grundlaget for vores legitime interesse i behandlingen af personoplysningerne iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR.

 

Lagringens varighed
Cookies gemmes på brugerens computer og sendes fra denne til vores side. På den måde har du som bruger også fuld kontrol over anvendelsen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede gemte cookies kan altid slettes. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores hjemmeside, er det muligt, at ikke alle funktioner på hjemmesiden kan bruges i fuldt omfang.
Overførslen af flash-cookies kan ikke forhindres via browserens indstillinger, men derimod via en ændring af indstillerne for Flash Player.


Cookies og statistiske analyser

Til dette formål bruger vi forskellige web-tools.

 

Google AdWords Remarketing
Vores hjemmeside bruger funktionerne fra Google AdWords Remarketing. Med disse reklamerer vi for denne hjemmeside i Googles søgeresultater samt på tredjeparts hjemmesider. Udbyderen er Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Til dette formål placerer Google en cookie i browseren på din slutenhed, som automatisk giver mulighed for reklamer på basis af dine interesser med et pseudonymt cookie-ID og på grundlag af de sider, du har besøgt. Behandlingen sker på basis af vores legitime interesse i den optimale markedsføring af vores hjemmeside iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR.
En yderligere databehandling finder kun sted, hvis du har givet samtykke til Google til, at din internet- og app- browserhistorik fra Google tilknyttes din Google-konto, og at der bruges informationer fra din Google-konto til at tilpasse annoncer, som du ser på internettet. Hvis du i så fald er logget ind på Google under dit besøg på vores hjemmeside, bruger Google dine data sammen med Google Analytics-data til at udarbejde og definere lister over målgrupper til remarketing på tværs af flere enheder. Til dette formål knyttes dine personoplysninger fra Google midlertidigt til Google Analytics-data for at oprette målgrupper.
Du kan til enhver tid permanent deaktivere placeringen af cookies til annonceformål ved at downloade og installere den tilgængelige browser-plugin på følgende link:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du hos Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info få information om placering af cookies og foretage de relevante indstillinger. Endelig kan du indstille din browser, så du informeres om placeringen af cookies og kan beslutte dig for at acceptere dem enkeltvist eller acceptere cookies i bestemte tilfælde eller generelt afvise dem. Ved afvisning af cookies kan funktionaliteten på vores hjemmeside være begrænset. Google LLC med hovedsæde i USA er certificeret iht. aftalen om databeskyttelse "Privacy Shield" mellem EU og USA, som sikrer overholdelsen af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelserne angående reklame og Google kan ses her: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

YouTube-komponenter med tilstanden udvidet databeskyttelse
På vores hjemmeside bruger vi bl.a. komponenter (videoer) fra virksomheden YouTube, en virksomhed ejet af Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, i det følgende "Google".
I denne forbindelse bruger de den mulighed, der stilles til rådighed af YouTube: "tilstanden udvidet databeskyttelse".
Hvis du åbner en side, der har en integreret video, etableres der forbindelse til YouTube-serverne, hvorved indholdet vises på hjemmesiden via en besked til din browser.
Iht. oplysningerne fra YouTube overføres der i "tilstanden udvidet databeskyttelse" kun data til YouTube-serverne, især om hvem der har besøgt vores hjemmeside, når du ser videoen. Hvis du samtidig er logget på YouTube, knyttes disse oplysninger til din medlemskonto hos YouTube. Du kan forhindre dette, hvis du inden besøget på vores hjemmeside logger dig af din medlemskonto.
Yderligere information om databeskyttelsen hos YouTube stilles til rådighed af Google på følgende link:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Google Web Fonts
Til ensartet visning af skrifttyper bruger denne side Web Fonts, der stilles til rådighed af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Ved åbning af en side indlæser din browser de nødvendige Web Fonts til din browser-cache, så tekster og skrifttyper kan vises korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, etablere forbindelse med serveren hos Google. Her kan der også ske en overførsel af personoplysninger til serveren hos Google LLC. i USA. Hermed får Google kendskab til, at vores hjemmeside er åbnet via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts sker iht. interessen i en ensartet og tiltalende visning af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, bruges der en standardskrift af din computer.

Hvis der overføres personoplysninger til Google LLC. med hovedsæde i USA, er Google LLC. certificeret iht. aftalen om databeskyttelse "Privacy Shield" mellem EU og USA, som sikrer overholdelsen af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Du kan se et aktuelt certifikat her: www.privacyshield.gov/list

Yderligere informationer om Google Web Fonts findes her developers.google.com/fonts/faq og i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Google Maps
På vores side bruger vi komponenten "Google Maps" fra Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, i det følgende "Google".
Ved hver åbning af komponenten "Google Maps" placerer Google en cookie til at behandle brugerindstillinger og -data ved visningen af den side, hvor komponenten "Google Maps" er integreret. Denne cookie slettes som regel ikke, når browseren lukkes, men udløber efter en bestemt periode, hvis den ikke slettes manuelt forinden. Hvis du ikke er indforstået med, at dine data behandles, er der mulighed for at deaktivere tjenesten "Google Maps" og på denne måde forhindre overførslen af data til Google. For at gøre det skal du deaktivere Java-Script-funktionen i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald ikke eller kun i begrænset omfang kan bruge "Google Maps".
Brugen af "Google Maps" og de informationer, du får via "Google Maps", sker iht. Googles brugsbetingelser.

 

Google reCaptcha
På denne hjemmeside bruger vi også funktionen reCAPTCHA fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denne funktion bruges især til at skelne mellem, om en indtastning foretages af en fysisk person eller ukorrekt via maskinel og automatisk behandling. Denne tjeneste inkluderer forsendelse af IP-adressen og evt. andre data, der kræves af Google til tjenesten reCAPTCHA til Google og sker iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR på basis af vores legitime interesse i at konstatere, at online-handlinger er individuelt tilsigtede og i at undgå misbrug og spam. I forbindelse med brugen af Google reCAPTCHA kan der også ske en overførsel af personoplysninger til serveren hos Google LLC. i USA.

Hvis der overføres personoplysninger til Google LLC. med hovedsæde i USA, er Google LLC. certificeret iht. aftalen om databeskyttelse "Privacy Shield" mellem EU og USA, som sikrer overholdelsen af det databeskyttelsesniveau, der gælder i EU. Du kan se et aktuelt certifikat her: www.privacyshield.gov/list

Yderligere informationer om Google reCAPTCHA samt databeskyttelseserklæringen fra Google kan du se på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 

Google Analytics
Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. Google Analytics, der bruger såkaldte cookies, som er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De informationer, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, sendes normalt til en server hos Google i USA, hvor de gemmes. I tilfælde af en aktivering af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside bliver din IP-adresse dog forkortet på forhånd af Google inden for Den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde sendes den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA, hvor den forkortes.

På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden med henblik på at udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og for at yde andre tjenester, der er relateret til aktiviteten på hjemmesiden og internetbrugen til operatøren af hjemmesiden. Den IP-adresse, der er blevet overført fra din browser i forbindelse med Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google.

Du kan forhindre, at der lagres cookies med den relevante indstilling af din browser-software; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre en registrering af de data, som genereres af cookien og relaterer sig til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google samt behandling af disse data af Google, ved at du downloader og installerer den tilgængelige browser-plugin på følgende link . Detaljerede forklaringer findes i de generelle informationer om Google Analytics.

Vi gør opmærksom på, at på denne hjemmeside er Google Analytics udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at sikre en anonym registrering af IP-adresser. 

Retsgrundlag for databehandlingen
Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med Google Analytics er vores legitime interesse i en analyse af vores hjemmeside iht. art. 6 stk. 1 litra f GDPR.

 

PINGDOM
Vores hjemmeside bruger Pingdom, en tjeneste fra Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 72213 Västeras, Sverige. Pingdom bruger blandt andet cookies, der gemmes på din computer og gør en analyse af brugen af hjemmesiden mulig. I forbindelse med brugen kan data, især IP-adresse og brugerens aktiviteter, overføres til en server hos Pingdom AB, hvor de gemmes. Du kan forhindre registreringen og videresendelsen af personoplysninger (især din IP-adresse) samt behandlingen af disse data, hvis du deaktiverer udførelse af Java-Script i din browser eller installerer et tool som f.eks. "NoScript". Yderligere information om databeskyttelsen ved brugen af Pingdom kan hentes på følgende link: https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy.

 

Converify.de i forbindelse med adnet.de som teknisk serviceudbyder
På denne side er funktionerne fra converify.de og adnet.de integreret, der giver os mulighed for at forbedre din købsoplevelse permanent og for at udforme den, så den er kundevenlig og individuel. For at kunne tilbyde denne service og give et passende tilbud på det rigtige tidspunkt placerer converify.de og adnet.de cookies. Disse cookies er både sessionscookies, der slettes automatisk, når din internetbrowser lukkes, samt cookies der først slettes automatisk efter en defineret periode, der er forskellig fra den ene cookie til den anden.
Eksempler på informationer, som vi indsamler og analyserer, omfatter InternetProtocol-adressen (IP), som din computer er forbundet til internettet med, logins, e-mailadresser, informationer om computere og forbindelsen til internettet som f.eks. browsertype, -version, -nummer og -udvidelser, tidszoneindstillinger, driftssystem og platform, inkl. dato og klokkeslæt, cookie- eller flash-cookie-nummer, de produkter du har set på eller søgt efter. Under dine besøg bruger vi sommetider JavaScript for at indsamle og analysere informationer om interaktionen mellem siderne (f.eks. scrolle, klikke, mouse-overs) og om, hvornår siden forlades. Desuden kan vi indsamle tekniske informationer, der gør det lettere for os at identificere din slutenhed og dermed hindre misbrug eller til fejldiagnose.

 

Xing
Denne hjemmeside bruger "XING Share-Button". Når denne hjemmeside åbnes, etableres der kortvarigt forbindelse til serverne hos XING AG ("XING") via din browser, via hvilken "XING Share-Button"-funktionen (især beregning/visning af tællerværdien) placeres. XING gemmer ingen personoplysninger fra dig, når du åbner denne hjemmeside. XING gemmer ingen IP-adresser. Der foretages heller ingen analyse af din brugsadfærd vedr. brugen af cookies i forbindelse med "XING Share-Button". De til enhver tid aktuelle databeskyttelsesinformationer om "XING Share-Button" og yderligere oplysninger kan hentes på denne hjemmeside: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

9.    De registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du den registrerede i forbindelse med GDPR og har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

Ret til indsigt
Du kan anmode om en bekræftelse fra den dataansvarlige af, om personoplysninger, der vedrører dig, behandles af os.
Hvis en sådan behandling finder sted, kan du anmode om følgende informationer fra den dataansvarlige:
(1)    De formål, som personoplysningerne behandles til;
(2)    De kategorier af personoplysninger der behandles;
(3)    De modtagere eller kategorier af modtagere som dine personoplysninger er blevet eller bliver videregivet til;
(4)    Den planlagte varighed af lagringen af dine personoplysninger eller, hvis konkrete oplysninger om dette ikke er mulige, kriterier for bestemmelse af lagringens varighed;
(5)    At der foreligger en ret til at korrigere eller slette dine personoplysninger, en ret til at begrænse den dataansvarliges behandling eller en indsigelsesret mod denne behandling ;
(6)    At der foreligger en ret til at klage til en ansvarlig myndighed;
(7)    Alle tilgængelige informationer om dataenes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede;
Du har ret til at anmode om at få information om, hvorvidt dine personoplysninger videresendes til et tredjeland eller til en international organisation. I denne forbindelse kan du anmode om at blive informeret om passende garantier i sammenhæng med videresendelsen iht. art. 46 GDPR.

Ret til berigtigelse
Du har ret til berigtigelse og/eller supplering af data fra den dataansvarliges side, hvis dine behandlede personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen med det samme.

Ret til begrænsning af behandlingen
Under følgende forudsætninger kan du forlange en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger:
(1)    Hvis du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger for en periode, der gør den dataansvarlige i stand til at kontrollere rigtigheden af dine personoplysninger;
(2)    Behandlingen er ulovlig, og du afviser sletningen af dine personoplysninger og i stedet anmoder om en begrænset brug af personoplysningerne i stedet;
(3)    Den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men du har brug for disse data til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller
(4)    Hvis du har indsigelser imod behandlingen iht. art. 21 stk. 1 GDPR, og det endnu ikke er blevet bestemt, om den dataansvarliges legitime grunde har større vægt end dine.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er begrænset, må disse data – bortset fra lagringen af dem – kun behandles med dit samtykke eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af rettigheder over for andre fysiske eller juridiske personer eller på grund af EU's eller en medlemsstats vigtige offentlig interesse.
Hvis begrænsning af behandlingen blev implementeret iht. de ovennævnte forudsætninger, bliver du informeret af den dataansvarlige, inden begrænsningen ophæves.

Ret til sletning

a)    Ret til sletning
Du kan anmode om, at den dataansvarlige sletter dine personoplysninger øjeblikkeligt, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette disse data øjeblikkeligt, såfremt:
(1)    Dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, som de er blevet indsamlet eller på anden vis behandlet til.
(2)    Du trækker dit samtykke tilbage, som behandlingen var baseret på iht. art. 6 stk. 1 litra a eller art. 9 stk. 2 litra a GDPR, og der er intet yderligere retsgrundlag for behandlingen.
(3)    Du gør indsigelse mod behandlingen iht. art. 21 stk. 1 GDPR, og der foreligger ingen altovervejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen iht. art. 21 stk. 2 GDPR.
(4)    Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
(5)    Sletningen af dine personoplysninger er nødvendig til at opfylde en retlig forpligtelse iht. EU's eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
(6)        Dine personoplysninger blev indsamlet med henblik på tilbudte tjenester inden for informationssamfundet iht. art. 8 stk. 1 GDPR.

b)    Information til tredjemand
Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personoplysninger og er forpligtet til at slette disse data iht. art. 17 stk. 1 GDPR, træffer han under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne de passende foranstaltninger, også af teknisk art, til at informere den ansvarlige for behandlingen af personoplysningerne om, at du som registreret har anmodet om at få slettet alle links til disse personoplysninger, eller at du har bedt om kopier eller reproduktion af disse personoplysninger.

c)    Undtagelser
Retten til sletning findes ikke, mens behandlingen er nødvendig
(1)    Til udøvelse af retten til ytringsfrihed og information;
(2)    Til opfyldelse af en retlig forpligtelse, der kræver behandling iht. EU's eller medlemsstaternes lov, som den dataansvarlige er underlagt, eller til varetagelse af en opgave, der er af offentlig interesse eller til udøvelse af offentlig myndighed, som den dataansvarlige er blevet pålagt;
 (3)    Til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Underretningspligt
Hvis du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den dataansvarlige, er denne forpligtet til at informere alle modtagere, som dine personoplysninger er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskelig.
Du har ret til at blive oplyst om disse modtagere af den dataansvarlige.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger, som du har givet til den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har desuden ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når:
(1)    behandlingen er baseret på samtykke iht. art. 6 stk. 1 litra a GDPR eller art. 9 stk. 2 litra a eller på en kontrakt, iht. art. 6 stk. 1 litra b GDPR og
(2)    behandlingen foretages automatisk.
Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i har den registrerede ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Andres rettigheder eller frihedsrettigheder må ikke påvirkes.
Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling af dataoplysninger, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f, herunder profilering baseret på disse bestemmelser.
Den dataansvarlige må ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.
Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.
I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

Ret til tilbagetrækning af samtykkeerklæringen vedr. databeskyttelse
Du har til enhver tid ret til at trække din samtykkeerklæring vedr. databeskyttelse tilbage med fremtidig virkning. Med tilbagetrækningen af samtykket påvirkes lovligheden af den behandling, der er udført indtil tilbagetrækningen af samtykket, ikke.

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller dit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder GDPR.
Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, iht. art. 78 GDPR.

Pligt til at give personoplysninger
Hvis der eksisterer en kontrakt mellem dig og vores virksomhed, skal du meddele de personoplysninger, der er nødvendige iht. loven til modtagelse, udførelse og afslutning af kontraktforholdet og til opfyldelsen af de dermed forbundne kontraktmæssige forpligtelser eller til indsamlingen af disse data. Uden disse data er vi som regel ikke i stand til at indgå en kontrakt med dig, udføre og afslutte den.
Hvis databehandlingen i forbindelse med brugen af denne hjemmeside ikke er nødvendig for modtagelse, udførelse og afslutning af kontraktforholdet eller til opfyldelsen af kontraktmæssige forpligtelser og heller ikke er foreskrevet af loven, er det frivilligt, om du vil oplyse dine data. Vær opmærksom på, at hvis du ikke oplyser de nødvendige data, er der visse funktioner på hjemmesiden eller serviceydelser, som du ikke kan bruge.


Retningslinjer for databeskyttelse til behandling af data fra jobansøgere

Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvor stammer de fra?

I forbindelse med ansøgningsprocessen behandler vi følgende personoplysninger:

•    Dine stamdata (f.eks. fornavn, efternavn, tilnavne, fødselsdato osv.)
•    Kontaktdata (f.eks. privat adresse, mobil-/telefonnummer, e-mailadresse)
•    Yderligere data fra ansøgningen (f.eks. evner og færdigheder)
•    Evt. arbejdstilladelse/opholdstilladelse
•    Hvis det er relevant eller lovmæssigt foreskrevet for den opslåede stilling: helbredsmæssig egnethed

Dine personoplysninger indsamles grundlæggende direkte fra dig i forbindelse med bilagene i ansøgningen og jobsamtalen/-erne. Du er selv ansvarlig for rigtigheden af de oplyste data.

Desuden behandler vi evt. personoplysninger, som vi har modtaget på lovlig vis fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. professionelle netværk).

Til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag behandles dataene?

Vi behandler dine personoplysninger under hensyntagen til bestemmelserne i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og den tyske lov om databeskyttelse (BDSG).

Behandlingen af data bruges først og fremmest til at udvælge ansøgere eller indgå et ansættelsesforhold. Det altovervejende retsgrundlag til dette formål er art. 88 stk. 1 GDPR i forbindelse med. § 26 stk. 1 BDSG.

Dine data bruges udelukkende til at besætte den konkrete stilling, som du har søgt.

Desuden kan behandlingen af helbredsdata til bedømmelse af din arbejdsevne iht. art. 9 stk. 2 h) i forbindelse med § 22 stk. 1 b) BDSG være nødvendig.

Hvor længe lagres dine data?

I tilfælde af et afslag gemmes dine personoplysninger i løbet af perioden for ansøgningsprocessen og slettes seks måneder efter afslutning af ansøgningsprocessen.


Hvis vi ikke kan love dig en bestemt stilling, men gerne vil tage din profil i betragtning i forbindelse med eventuelle fremtidige ledige stillinger, vil vi gerne medtage dine dokumenter i en ansøgerpulje. Vi indhenter dit samtykke til denne proces separat via e-mail på det pågældende tidspunkt. Efter optagelsen i ansøgerpuljen gemmer vi dine data i yderligere 24 måneder. Derefter slettes dine data.

Hvis du bliver ansat, gemmes og behandles dine data som medarbejderdata.
 
Hvem får dine data?

I vores virksomhed modtager kun personer og organer (f.eks. afdeling, samarbejdsudvalg, repræsentanten for alvorligt handicappede), der er involveret i beslutningen om en ansættelse, dine personoplysninger.
Hvis vi får hjælp fra eksterne serviceudbydere i forbindelse med ansøgningsprocessen, vil vi bede om et separat samtykke fra dig inden videresendelsen af dine personoplysninger. Vi har indgået en kontrakt vedr. ordrebehandling med de pågældende serviceudbydere.

Hvor gemmes dine data, og hvordan sikres de (datasikkerhed)?

Vores online-karriereportal drives rent teknisk af en serviceudbyder, der sikrer dine data i et datacenter i EU. Serviceudbyderen er forpligtet til at overholde databeskyttelsen iht. GDPR i forbindelse med BDSG og har aktuelle tekniske foranstaltninger til at garantere sikkerheden, især til beskyttelse af dine personoplysninger mod farer ved dataoverførsel samt mod, at tredjemand får kendskab til dem. Disse foranstaltninger tilpasses det aktuelle tekniske niveau.

Hvilke rettigheder kan du gøre gældende som registreret?

Du har rettighederne fra art. 15 – 22 GDPR:

•    Ret til oplysning (art. 15 GDPR)
•    Ret til berigtigelse (art. 16 GDPR)
•    Ret til sletning (art. 17 GDPR)
•    Ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 GDPR)
•    Ret til indsigelse mod behandlingen (art. 21)
•    Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR)

Henvend dig i den forbindelse til job@gruenbeck.de

Du har mulighed for at henvende dig med en klage til den ovennævnte tilsynsførende for databeskyttelse (Datenschutzbeauftragter@gruenbeck.de) eller til en anden tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Er du forpligtet til at meddele dine data?

For at kunne tage din ansøgning i betragtning har vi brug for de personoplysninger fra dig, der kræves til valg af en ansøger eller til at tage beslutning om at indgå et ansættelsesforhold.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke vedr. databeskyttelse tilbage med fremtidig virkning. Det er nok at sende en e-mail til job@gruenbeck.de. En tilbagetrækning medfører, at ansættelsesprocessen afsluttes.


I øvrigt gælder vores generelle databeskyttelsesdirektiver (https://www.gruenbeck.de/de/datenschutz/).